bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wprowadzenie danych

Przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego. Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
7. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
9. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej,
10. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
11. Realizacja Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
12. Organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,
13. Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
14. Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu
Interdyscyplinarnego.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim upoważniony jest Dyrektor i Zastępca dyrektora natomiast kierownicy działów upoważnieni są do wydawania decyzji w zakresie ich działania, tj. Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych w sprawach dodatków mieszkaniowych, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, Kierownik Działu Realizacji Pomocy Społecznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miasta Stargardu Szczecińskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.Opublikował: Andrzej Ościak
Publikacja dnia: 26.02.2013
Podpisał: Andrzej Ościak
Dokument z dnia: 26.02.2013
Dokument oglądany razy: 618
SmodBIP