bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

S T A T U T
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARGARDZIE


R O Z D Z I A Ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, zwany dalej Ośrodkiem, działa
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
ze zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),
4) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Stargard.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Miasta Stargard.
2. Ośrodek ma siedzibę w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 9a.

§ 4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Prezydent Miasta Stargard, zwany dalej Prezydentem Miasta.

§ 5. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

R O Z D Z I A Ł II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem.

§ 7.1. Zakres działania Ośrodka określają:
1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,
2) uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie, zwanej dalej Radą Miejską oraz zarządzenia Prezydenta Miasta.
2. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust. 1.

§ 8.1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2) realizacja rządowych programów pomocy społecznej i miejskich programów osłonowych
2. Ośrodek realizuje także przekazane mu zadania:
1) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
2) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,
3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
4) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych,
5) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
6) prowadzenie obsługi techniczno – organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego,
7) prowadzenie obsługi technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
9) prowadzenie postępowań i realizacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy – Miasta Stargard,
10) należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
11) prowadzenie postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów,
12) należące do właściwości gminy w zakresie wspierania kobiet w ciąży i ich rodzin,
13) inne wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.
3. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9.1. Ośrodek realizując zadania wskazane w § 8 współpracuje w tym zakresie,
na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi
2. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
3. Realizując współpracę wskazaną w ust. 1 Ośrodek w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust. 2.

§ 10. Ośrodek, realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym.

R O Z D Z I A Ł III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 11.1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej Dyrektorem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta.
4. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej Dyrektor załatwia
na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

§ 12.1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji
i obsługi.
2. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

§ 13.1. Dyrektor ustala zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników
w formie regulaminu.
2. Prezydent Miasta określa terminy i wysokość wzrostu wynagrodzeń pracownikom Ośrodka.

§ 14.1. Strukturę organizacyjną Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora.
2. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

§ 15. Nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań z zakresu pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

R O Z D Z I A Ł IV
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 16. Majątek Ośrodka jest własnością Miasta Stargard.

§ 17.1. Prezydent Miasta zapewnia Ośrodkowi mienie niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.
2. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków stałych, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 18.1. Sprzedaż i kasacja środków trwałych wymaga zgody Prezydenta Miasta.
2. Likwidację wyposażenia w użytkowaniu, o którym mowa w § 17 ust. 2 Ośrodek przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Dyrektor na wniosek komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.

§ 19. Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.

§ 20.1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu Miasta
2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.

§ 21.1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany przez Dyrektora Ośrodka na podstawie budżetu Miasta uchwalonego przez Radę Miejską, przyjmowany przez Prezydenta Miasta w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Miasta.
2. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany
w następstwie uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Prezydenta Miasta.

§ 22.1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki
ze środków otrzymanych z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 23. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Dyrektora
i Głównego Księgowego lub, w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych.Opublikował: Andrzej Ościak
Publikacja dnia: 27.03.2018
Podpisał: Andrzej Ościak
Dokument z dnia: 26.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 737
SmodBIP