bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Warszawska 9a, posiadający NIP 8541052834, REGON 005445037,reprezentowany przez: Dyrektor – Danutę Bojarską.

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie jest:

- Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail:iodo@mops.stargard.pl

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celach:

- realizacji obowiązków statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

- realizacji umów zawartych z kontrahentami,

- zgodnych z treścią udzielonej zgody.

4. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:

- art. 6 ust 1 pkt b i pkt c RODO, w szczególności w związku z:

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego i uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności operator pocztowy - Poczta Polska/bank (za pomocą którego realizowane są przelewy) i dostawcy oprogramowania.

6. Pozyskiwanie Pani/a danych osobowych:

- dane osobowe mogą być pozyskiwane z innych źródeł w szczególności od: Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CEiDG, KRS, Zakłady pracy, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urzędy Miejskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego.

7. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/a zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

11. PODANIE DANYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM (jest obowiązkowe). KONSEKWENCJĄ NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA CELU PRZETWARZANIA.Opublikował: Andrzej Ościak
Publikacja dnia: 07.06.2018
Podpisał: Andrzej Ościak
Dokument z dnia: 07.06.2018
Dokument oglądany razy: 929
SmodBIP