bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Stargardu . Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
7. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
9. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
11. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
12. Organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych,
13. Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
14. Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego.
15. inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa (m.in. przyznawanie i wypłacania stypendiów szkolnych, przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów).

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie  upoważniony jest Dyrektor i Zastępcy Dyrektora natomiast kierownicy działów upoważnieni są do wydawania decyzji w zakresie ich działania, tj. Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz w zakresie zasiłków dla opiekunów, Kierownik Działu Realizacji Pomocy Społecznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miasta Stargardu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.Opublikował: Andrzej Ościak
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Andrzej Ościak
Dokument z dnia: 26.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 809
SmodBIP