bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

 Miejski Ośrodek pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mops.stargard.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mops.stargard.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.09.2012
Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.09.2018.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia
serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Oświadczenie sporządzono dnia 17.092020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki
zmiana kontrastu
oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Ościak, adres poczty elektronicznej zp@mops.stargard.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

Do budynku prowadzą 3 wejścia oznaczone literami A , B i C. ( na czas pandemii jest uruchomione także wejście D)

Do wejścia C prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Wejście do wszystkich pomieszczeń dostępnych wejściem C jest możliwe poprzez wejście B. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia A.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pomieszczeniu 72 (wejście B w lewo)

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Ośrodku można skorzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu.

Raport o stanie zapewnienia dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności - w formie dostepnejOpublikował: Andrzej Ościak
Publikacja dnia: 06.04.2021
Podpisał: Andrzej Oścciak
Dokument z dnia: 17.09.2020
Dokument oglądany razy: 727
SmodBIP